nl
nlen de

Algemene Voorwaarden

Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Jac-Y-Do;
- Jac-Y-Do: de vennootschap onder firma Jac-Y-Do VOF gevestigd te Meppel.
- Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een produkt of dienst afneemt van Jac-Y-Do en daarvoor verantwoordelijk is, met wie Jac-Y-Do een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Produkt of dienst, dan wel aan wie Jac-Y-Do daartoe een aanbieding doet;
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jac-Y-Do en Klant;

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Jac-Y-Do, produkten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze produkten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
- De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Jac-Y-Do uitdrukkelijk van de hand.
- Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Jac-Y-Do is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Jac-Y-Do raadpleegbaar.
- Op de Overeenkomst zijn eveneens van toepassing de algemene voorwaarden van de Klant. In geval van strijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van Jac-Y-Do. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal Jac-Y-Do op verzoek de algemene voorwaarden van Jac-Y-Do toezenden.

Totstandkoming Overeenkomst
- Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Jac-Y-Do bindend.

Prijzen en betaling
- Alle prijzen van Jac-Y-Do zoals vermeld op de website zijn in euro`s exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
- Eventuele betalingen van Klant aan Jac-Y-Do dienen binnen een maand te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van
de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
- Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Jac-Y-Do de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
- In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Jac-Y-Do op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
- Indien Jac-Y-Do dat nodig acht, kan zij Klant verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen, te weten 50% van het offertebedrag.
- Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Klant tegen deze en andere werkzaamheden niet op.

Leveringstermijnen
- De door Jac-Y-Do opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Jac-Y-Do schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
- Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
- De op het Produkt van Jac-Y-Do rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Jac-Y-Do dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Jac-Y-Do dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
- Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Jac-Y-Do te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van Jac-Y-Do.
- De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Jac-Y-Do aan Klant.

Aansprakelijkheid
- Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Jac-Y-Do wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Jac-Y-Do of haar ondergeschikten.
- De aansprakelijkheid van Jac-Y-Do wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Jac-Y-Do onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Jac-Y-Do ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jac-Y-Do in staat is adequaat te reageren.
- Klant vrijwaart Jac-Y-Do voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Jac-Y-Do, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
- Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Jac-Y-Do meldt.

Overmacht
- Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Jac-Y-Do kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
- Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Jac-Y-Do in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Jac-Y-Do gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
- Op alle overeenkomsten met Jac-Y-Do is Nederlands recht van toepassing.
- Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

Diversen
- Waar in deze Algemene Voorwaarden Jac-Y-Do zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Jac-Y-Do gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of via de website.
- Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Jac-Y-Do dan wel in offertes, orderbevestigingen, aanbiedingen en/of andere bescheiden, binden Jac-Y-Do niet.
- Bij verschil van mening tussen Jac-Y-Do en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
- Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Jac-Y-Do in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jac-Y-Do vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

×
×
×
COOKIES OP DEZE WEBSITE
Deze website maakt gebruik van twee soorten cookies: `sessiecookies` en `permanente cookies`.

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die alleen op uw computer / apparaat blijven staan totdat u de website verlaat of uw browser sluit.
Een permanente cookie blijft voor een langere periode, of totdat u het handmatig verwijdert.
Onze essentiële cookies identificeren u niet persoonlijk. Alle gegevens worden verzameld en opgeslagen in een anonieme vorm.

Met uw toestemming plaatsen we een `tracking cookie` op uw computer. We gebruiken deze cookie om bij te houden welke pagina`s u bezoekt om een profiel van uw online gedrag op te bouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

U kunt onze tracking cookies uitschakelen via uw browser of door deze voorwaarden te weigeren, maar dit kan de werking van onze website negatief beïnvloeden.